Wiosenne rekolekcje- relacja

W dniach od 14 do 17 kwietnia 2009 r. w Centrum Ruchu Światło-Życie w  Krościenku n/ Dunajcem odbyły się kolejne rekolekcje kapłańskie organizowane przez Unię Kapłanów Chrystusa Sługi. W rekolekcjach wzięło udział 24 kapłanów – moderatorów Ruchu Światło-Życie, pracujących w różnych diecezjach w Polsce, jak również za granicą (Ukraina, Carlsberg). Myślą przewodnią rekolekcji, ze względu na trwający Rok św. Pawła, stały się słowa: „Być uczniem Pana jak św. Paweł”. W  kolejnych dniach w świetle nauczania Apostoła Narodów odkrywaliśmy na nowo prawdę o powołaniu do bycia uczniem Jezusa Chrystusa, jak również do spełnienia ewangelicznego zadania, by czynić uczniów ze wszystkich narodów (por. Mt 28,19).

Bóg przypomniał nam o fundamentalnej roli Ducha Świętego w naszym kapłańskim posługiwaniu. Dzięki Jego mocy i natchnieniu jesteśmy zdolni każdego dnia rozpoznawać wolę Bożą, przyjmować ją i z radością wypełniać (por. Rz 8,26-27), naśladując Chrystusa, który swoim pokarmem uczynił pełnienie woli swego Ojca. Jako kapłani jesteśmy powołani do miłości oblubieńczej wobec Chrystusa, jak również Kościoła – Jego Oblubienicy. Naszym zadaniem jest dać świadectwo naśladowania naszego Pana, który swoje życie oddał za wszystkich ludzi. Nie możemy jednak zapominać, że w naszym ludzkim ciele pozostaje skłonność do grzechu, z powodu której łatwo nam przychodzi chcieć tego, co dobre, ale wykonać – nie (por. Rz 7,18). Dlatego wszyscy potrzebujemy się nawracać i otwierać na zbawcze działanie Jezusa Chrystusa, w którym mamy odkupienie i odpuszczenie grzechów według bogactwa Jego łaski (por. Ef 1,7).
W kolejnym dniu rekolekcji Bóg przypomniał nam, że słowo Chrystusa ma w nas przebywać z całym swym bogactwem (por. Kol 3,16). Nie możemy innym głosić Dobrej Nowiny o zbawieniu, jeżeli sami nie poznamy prawdy zawartej w Piśmie Świętym. Każdego dnia potrzebujemy brać na siebie duchową zbroję, dzięki której możemy się ostać wobec podstępnych zakusów diabła (por. Ef 6,11). Korzystając codziennie z daru spotkania z Bogiem w Jego słowie, zarówno na płaszczyźnie namiotu spotkania, jak i sprawowanej Eucharystii, doświadczamy nieskończonej mocy naszego Pana, który przychodzi, aby stać się naszym obrońcą wobec różnych niebezpieczeństw, jakie na nas czyhają każdego dnia. To dzięki tej mocy potrafimy spełnić swoje apostolskie zadanie, by na słowo Jezusa zarzucać sieci i łowić serca na morzach dusz ludzkich (por. J 21,6).
Wielkim bogactwem podczas rekolekcji było świadectwo życia, dawane podczas dzielenia się słowem Bożym w ramach homilii na Jutrzni i  Eucharystii. Tę posługę słowa podjął na początku rekolekcji Moderator Generalny Ruchu ks. Adam Wodarczyk, a następnie ks. Jarosław Gąsiorek z Ukrainy, ks. Wojciech Ignasiak z Katowic, ks. Piotr Główka z Warszawy oraz ks. Adam Wąsik – Moderator Centrum na Kopiej Górce w Krościenku. Podczas godziny świadectwa dziękowaliśmy Bogu za wszystkie łaski i cuda, jakich dokonał w nas poprzez te rekolekcje. Dziękowaliśmy szczególnie za dar wspólnoty kapłańskiej, której tak bardzo potrzebujemy, a której nie zawsze doświadczamy w naszym codziennym życiu. Dziękowaliśmy za dar paschalnej radości, którą wypełniły się nasze serca. Dziękuję Ci, Boże, że poprowadziłeś mnie przez te dni i pozwoliłeś zaświadczyć o  Twojej wielkiej miłości.

Ks. Jan Mikulski, Moderator UKChS
Prowadzący rekolekcje