Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej 2020/2021

W roku akademickim 2020/2021 rozpocznie się kolejny dwuletni cykl studiów w założonym przez Czcigodnego Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i ks. Wojciecha Danielskiego Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej (IFPL). Studia są prowadzone na Wydziale Teologii KUL. Nabór będzie prowadzony do końca września 2020 r. Kontynuując dzieło sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego systematycznie podejmujemy wysiłki, by tak jak on, iść drogą „wiary konsekwentnej” pogłębiając kompetencje w posłudze na rzecz nowej ewangelizacji. Budowanie żywego Kościoła, szczególnie poprzez eklezjalne ruchy zaangażowania laikatu rodzi potrzebę zaangażowania i formacji licznych duszpasterzy szczególnie przygotowanych do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi i rodzinami, np. w grupach ministranckich, liturgicznych, ewangelizacyjnych, oazowych, domowego Kościoła, pielgrzymkowych, modlitewnych, apostolskich, charytatywnych, itp. Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej realizuje ideał połączenia studium akademickiego i formacyjnego według założeń jego twórców – sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i ks. Wojciecha Danielskiego. Studia te są otwarte dla każdego kapłana. Bogactwem IFPL jest uczestnictwo księży w różnym wieku i stażu posługi kapłańskiej,  wikariuszy i proboszczów, pracowników instytucji kościelnych, księży diecezjalnych i zakonnych, z Polski, krajów sąsiednich i Europy zachodniej, zaangażowanych przede  wszystkim w formację służby liturgicznej i Ruch Światło-Życie wraz z Domowym Kościołem, a także w inne ruchy i formy odnowy eklezjalnej o różnej duchowości, co sprzyja wymianie doświadczeń. Łączy ich pasja zaangażowania i potrzeba pogłębiania swych kompetencji w posłudze kapłańskiej. Specyfiką studiów w Instytucie są obok wykładów liczne ćwiczenia praktyczne odnoszące się do pracy w grupach zaangażowanego laikatu, a także zajęcia formacyjne i wspólnota liturgii dla samych duszpasterzy. Pragniemy także zapoznać studiujących z duchowością głównych ruchów w Kościele.

Cztery bloki tematyczne Instytutu grupują się wokół przewodnich problemów:
1. Socjologiczne i teologiczne podstawy urzeczywistniania się Kościoła;
2. Ewangelizacja w Kościele współczesnym;
3. Mistagogia liturgiczna wspólnoty, celebransów i zespołów służby liturgicznej;
4. Formacja grup apostolskich i indywidualne kierownictwo duchowe.

Dzięki współpracy z Centrum Formacji Ruchu Światło-Życie (20-806 Lublin, ul. ks. Wojciecha Danielskiego 11) wszyscy księża studiujący w Instytucie zamieszkują w domu formacyjnym. Pod kierunkiem kompetentnych moderatorów Instytut realizuje ideał łączenia studium akademickiego i formacyjnego według założeń jego twórców – sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i ks. Wojciecha Danielskiego. W ten sposób Ruch Światło-Życie posiada swój kierunek studiów na prestiżowej uczelni jaką jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Nasi studenci przyjeżdżają z różnych krajów: Polski, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Francji, Irlandii a nawet USA. W związku przeprowadzaną obecnie reformą szkolnictwa wyższego w Polsce, uchwałą Senatu KUL z dnia 17 V 2018 r., system studiów w IFPL został od strony formalnej dostosowany do aktualnych przepisów państwowych i uniwersyteckich oraz konstytucji apostolskiej papieża Franciszka o kościelnych uniwersytetach i fakultetach Veritatis gaudium (8 XII 2017).

Celem zachowania dotychczasowego dorobku, charakteru i struktury cieszących się uznaniem biskupów i księży unikalnych studiów akademicko-formacyjnych, IFPL ze swoim dotychczasowym programem został wpisany w rejestr studiów podyplomowych na Wydziale Teologii KUL i tak jak do tej pory kończy się licencjatem kanonicznym (wymaganym m. in. do uzyskania doktoratu z teologii). Dwa pierwsze lata studiów realizowane tak jak do tej pory są podzielone na sześć sesji dydaktyczno-formacyjnych w roku akademickim, z których każda realizowana jest podczas trzydniowych spotkań. Zajęcia w Instytucie odbywają się w miesiącach X, XI, II, IV, V, VI i trwają od środy rano do południa w piątek, tak by studiujący kapłani mogli realizować swoje zadania duszpasterskie w niedziele i inne dni tygodnia. Po ukończeniu dwu lat studiów księża absolwenci otrzymują dyplom ukończenia IFPL, a po zdaniu egzaminu licencjackiego kościelny dyplom licencjata. Uzyskując równocześnie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych odbywanych według norm państwowych, otrzymują pomoc przy ubiegania się o awans, np. w szkolnictwie. Nabór kolejnych kandydatów na studia IFPL odbywa się co dwa lata – w roku akademickim 2020/2021 rozpoczyna się nowy cykl tej unikalnej formy studiów. Dlatego prosimy o przekazanie tej informacji i zachęcenie moderatorów i duszpasterzy wspólnot kościelnych zarówno z diecezji jak i zakonów, szczególnie ze wszystkich gałęzi Ruchu Światło-Życie, w tym Domowego Kościoła. Kandydaci na studia w Instytucie powinni najpierw dokonać rejestracji elektronicznej w serwisie rekrutacyjnym (czynnym od czerwca 2020) na portalu www.kul.pl, a następnie złożyć wskazane w serwisie następujące dokumenty:

1) własnoręcznie podpisany wydruk potwierdzenia rejestracji elektronicznej;
2) wydawany wraz z oryginałem odpis dyplomu magisterskiego teologii (ew. odpis potwierdzony przy zgłoszeniu);
3) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto wskazane w serwisie rekrutacyjnym;
4) jedna fotografia w stroju duchownym;
5) podpisana odręcznie klauzula o przetwarzaniu danych (do pobrania w serwisie rekrutacyjnym);
6) pozwolenie od kompetentnej władzy kościelnej na: „studia według trybu IFPL”.

Dokumenty te należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą przed 30 września 2020 roku na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji, 20-950 Lublin, Aleje Racławickie 14. Należy także do połowy września zgłosić się telefonicznie do kuratora IFPL ks. Piotra Kulbackiego.

Szczegółowych informacji udzielają i służą pomocą:
Kurator IFPL
ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL
tel. 691 69 42 21
e-mail: PiotrKulbacki@kul.pl
PiotrKulbacki@oaza.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji,
20-950 Lublin, Aleje Racławickie 14

pokój C-314, piętro III
(Collegium Ioannis Pauli II)
tel.: +48 81 445 39 95
+48 81 445 39 96
centrumsp@kul.pl
Dodatkowe informacje dotyczące trybu przyjmowania cudzoziemców:
Dział Kształcenia –
Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów, pokój CN-004 (Collegium Norwidianum)
tel.: +48 81 445 41 37
+48 81 445 42 16
study@kul.pl

Strona internetowa:
www.ifpl-kul.pl

ULOTKA DO POBRANIA